Pure Beauty Boutique is online specialist in luxe natuurcosmetica en biologische cosmetica met een hoog verwengehalte. Je vindt bij ons letterlijk de mooiste producten. Fijne en bijzondere cadeaus. Voor jezelf of iemand anders.
Home
Shop
Sparen
Nieuws
In de Media
Merken
Ingrediënten
Advies
Huidtypes
Over Maureen
Contact
Digitale Nieuwsbrief
Volg ons op FacebookVolg ons op Instagram 
  The best time to celebrate life, is whenever you can.
 

Pure Beauty Boutique Disclaimer


Hoewel Pure Beauty Boutique bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en wij ernaar streven deze zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, is het desondanks mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Pure Beauty Boutique sluit dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschadeop welke manier dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met: (i) de aankoop en/of het gebruik van de geleverde producten, (ii) (het gebruik van) de (informatie op de) website van Pure Beauty Boutique, (iii) de (al dan niet) tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, (iv) het zoeken van toegang tot enige andere informatie door middel van hyperlinks naar derden vanaf onze website. Voorts kan Pure Beauty Boutique niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door of tijdens de verzending van de te leveren of geleverde producten besteld via de website.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Pure Beauty Boutique behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op Pure Beauty Boutique kan nimmer worden beschouwd als medisch advies. Bij klachten of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen, alvorens producten te kopen of (door) te gebruiken.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het op een verkeerde manier gebruiken of bewaren van door ons geleverde producten. Lees voor gebruik altijd de informatie op het etiket, bijsluiter en/of de bijgeleverde handleiding.

De producten op onze site hebben natuurlijke ingrediënten. Alle producten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar desondanks kunnen allergische reacties op ingrediënten niet uitgesloten worden. We willen er met nadruk op wijzen dat iedere huid anders kan reageren op de gebruikte ingrediënten.

Wij adviseren dan ook vóór gebruik altijd eerst een allergietest te doen en nieuwe producten altijd voorzichtig uit te proberen op een klein stukje huid, bij voorkeur aan de binnenkant van de elleboog, zeker bij een erg gevoelige huid. Daarnaast wijzen wij erop dat bij vrouwen die in verwachting zijn en vrouwen die borstvoeding geven het gebruik van bepaalde etherische oliën wordt afgeraden. Voor meer informatie hierover dient u contact op te nemen met de fabrikant.

Hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stellen om Pure Beauty Boutique virusvrij te houden, kunnen wij hiervoor geen garantie geven en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor computer virussen. Wij adviseren daarom alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat informatie van deze site wordt opgehaald.

De website van Pure Beauty Boutique kan hyperlinks naar websites van partners van Pure Beauty Boutique en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en ter informatie van de gebruiker verstrekt. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Pure Beauty Boutique.

Hoewel Pure Beauty Boutique uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pure Beauty Boutique worden onderhouden, wordt dan ook afgewezen. Links en verwijzingen naar pagina's van Pure Beauty Boutique op internet zijn in beginsel toegestaan, mits Pure Beauty Boutique hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

Pure Beauty Boutique verleent de bezoeker het recht om de informatie van onze website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website van Pure Beauty Boutique te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze disclaimer, onze algemene voorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze disclaimer, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de website van Pure Beauty Boutique te kunnen raadplegen of in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.

In het bijzonder is het verboden om de website van Pure Beauty Boutique te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door de website van Pure Beauty Boutique worden ontsloten. Bovendien is het verboden de website van Pure Beauty Boutique - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Pure Beauty Boutique voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, of de website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer om de werking te verstoren.

Alle rechten op de website van Pure Beauty Boutique en alle informatie op deze website berusten volledig bij Pure Beauty Boutique, of haar leveranciers. Pure Beauty Boutique behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of andere intellectuele- of industriële eigendomsrechten en blijft ten alle tijde eigendom van Pure Beauty Boutique, of haar leveranciers. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Pure Beauty Boutique geldt: © 2010 Pure Beauty Boutique, Nederland.

Het is niet toegestaan informatie die van de website van Pure Beauty Boutique wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in deze disclaimer, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pure Beauty Boutique.